Διεθνής Επιτροπή

Πρόεδρος: John Haldon

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Juan Signes Codoñer

Επίτιμοι Πρόεδροι: Hélène Ahrweiler, †Gilbert Dagron, Cyril Mango,†Ihor Ševčenko

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: †A. Garzya, K. Fledelius, A. Kambylis, G. Litavrin, L. Maksimovic, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, Nancy Ševčenko, J.-P. Sodini

Γραμματέας: Α. Μαρκόπουλος

Αναπληρωτής Γραμματέας: Ταξιάρχης Κόλιας

Ταμίας: Béatrice Caseau

Αναπληρωτής Ταμίας: Vincent Déroche

Παλαιά Μέλη της Επιτροπής

Επίτιμος Πρόεδρος: †G. Millet

Πρόεδρος : H. Grégoire

Αντιπρόεδροι: N. Baynes, F. Dyggve, G. Moravcsik, Ch. R.Morey, A. Ορλάνδος, G. Ostrogorsky

Γραμματέας : A. Dain

Επίτιμοι Πρόεδροι: †H. Grégoire, Fr. Dölger, G. Ostrogorsky

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : N. Bânescu, †A. Dain, †S. G. Mercati, G. Moravcsik, A. M. Mansel, A. Ορλάνδος, M. Pavlovà

Πρόεδρος : P. Lemerle

Αντιπρόεδροι : D. Angelov, H.-G. Beck, A. Dostàl, J. M. Hussey, B. Lavagnini, V. Lazarev, K. Weitzmann

Γραμματέας : Δ. Ζακυθηνός

Ταμίας : F. Barišic; Αναπληρωτής: J. Ferluga

Επίτιμοι Πρόεδροι: †Fr. Dölger, G. Ostrogorsky, A. Grabar, V. Lazarev,

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : N. Bânescu, G. Moravcsik, A. M. Mansel, A. Ορλάνδος, M. Pavlovà, St. Runciman, A. Ξυγγόπουλος

Πρόεδρος : P. Lemerle

Αντιπρόεδροι : D. Angelov, H.-G. Beck, A. Dostàl, H. Hunger, J. M. Hussey, B. Lavagnini, D. Obolensky, K. Weitzmann

Γραμματέας : Δ. Ζακυθηνός

Ταμίας : F. Barišic, N. Οικονομίδης

Επίτιμοι Πρόεδροι: A. Grabar, P. Lemerle, G. Ostrogorsky

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : H.-G. Beck, M. Berza, O. Demus, J. M. Hussey, A. M. Mansel, A. Ορλάνδος, St. Runciman, A. Ξυγγόπουλος

Πρόεδρος : Δ. Ζακυθηνός

Αντιπρόεδροι : D. Angelov, A. Dostàl, H. Hunger, B. Lavagnini, D. Obolensky, K. Weitzmann

Γραμματέας : A. Pertusi

Ταμίας: F. Barišic

Επίτιμοι Πρόεδροι: A. Grabar, P. Lemerle, B. Lavagnini, †A. Ορλάνδος, †G. Ostrogorsky, St. Runciman, †A. Ξυγγόπουλος, Δ. Ζακυθηνός

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : H.-G. Beck, †M. Berza, O. Demus, J. M. Hussey, K. Weitzmann, Π. Ζέπος

Πρόεδρος : H. Hunger

Αντιπρόεδροι : H. Ahrweiler, D. Angelov, A. Dostàl, D. Obolensky, Z. Oudaltsova, †A. Pertusi,  I. Ševčenko

Γραμματέας : M. Χατζηδάκης

Αναπληρωτής : Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Ταμίας : F. Barišic, N. Οικονομίδης

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, †A. Grabar, H. Hunger, B. Lavagnini, †P. Lemerle, St. Runciman, Δ. Ζακυθηνός

Αντιπρόεδροι : H.-G. Beck, M. Χατζηδάκης, †Ο. Demus, A. Dostàl, J. M. Hussey, K. Weitzmann

Πρόεδρος : I. Ševčenko

Αντιπρόεδροι : D. Angelov, R. Browning, B. Ferjancic, M. Frazer, A. Garzya, J. Irmscher, A. Kambylis, C. Mango, D. Obolensky, E. Popescu

Γραμματέας  : Ι. Καραγιαννόπουλος

Ταμίας : Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου

Επίτιμοι Πρόεδροi: H. Ahrweiler, H.-G. Beck, H. Hunger, †B. Lavagnini, St. Runciman, †Δ. Ζακυθηνός

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : D. Angelov, R. Browning, M. Χατζηδάκης, A. Dostàl, J. M. Hussey, D. Obolensky, †K. Weitzmann

Πρόεδρος : I. Ševčenko

Αντιπρόεδροι : G. Dagron, B. Ferjancic, A. Garzya, J. Irmscher, A. Kambylis, J. Koder, G. G. Litavrin, C. Mango, E. Popescu, P. Schreiner

Γραμματέας : Ι. Καραγιαννόπουλος

Ταμίας : Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, †H. Hunger, D. Obolensky, †St. Runciman, I. Ševčenko

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : D. Angelov, †R. Browning, †M. Χατζηδάκης, A. Dostàl, †Ι. Καραγιαννόπουλος

Πρόεδρος : G. Dagron

Αντιπρόεδροι : A. Garzya, K. Fledelius, †J. Irmscher, A. Kambylis, J. Koder, G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, C. Mango, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu

Γραμματέας  : †N. Οικονομίδης, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Ταμίας : P. Schreiner

Επίτιμοι Πρόεδροι : H. Ahrweiler, G. Dagron, C. Mango, D. Obolensky, I. Ševčenko

Πρόεδρος : P. Schreiner

Αντιπρόεδροι : A. Garzya, K. Fledelius, A. Kambylis, J. Koder, G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, N. Ševčenko, J.-P. Sodini

Γραμματέας  : E. Χρυσός

Ταμίας : C. Morrisson

Επίτιμοι Πρόεδροι : H. Ahrweiler, G. Dagron, C. Mango, †D. Obolensky, †I. Ševčenko

Πρόεδρος : P. Schreiner

Αντιπρόεδροι : A. Garzya, K. Fledelius, A. Kambylis, J. Koder, †G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, N. Ševčenko, J.-P. Sodini

Γραμματέας : E. Χρυσός, Αναπληρωτής : K. Πιτσάκης

Ταμίας : M. Kaplan, Αναπληρωτής : A. Papaconstantinou

Επίτιμοι Πρόεδροι : H. Ahrweiler, †G. Dagron, C. Mango, †D. Obolensky, †I. Ševčenko

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : †A. Garzya, K. Fledelius, A. Kambylis, †G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, N. Ševčenko, J.-P. Sodini

Πρόεδρος : Johannes Koder, Αναπληρωτής : John Haldon

Γραμματέας : A. Μαρκόπουλος, Αναπληρωτής : Σ. Καλοπίση-Βέρτη

Ταμίας: M. Kaplan; Αναπληρωτής : A. Papaconstantinou

+ 1949-1961

Επίτιμος Πρόεδρος: †G. Millet

Πρόεδρος : H. Grégoire

Αντιπρόεδροι: N. Baynes, F. Dyggve, G. Moravcsik, Ch. R.Morey, A. Ορλάνδος, G. Ostrogorsky

Γραμματέας : A. Dain

+ 1961-1966

Επίτιμοι Πρόεδροι: †H. Grégoire, Fr. Dölger, G. Ostrogorsky

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : N. Bânescu, †A. Dain, †S. G. Mercati, G. Moravcsik, A. M. Mansel, A. Ορλάνδος, M. Pavlovà

Πρόεδρος : P. Lemerle

Αντιπρόεδροι : D. Angelov, H.-G. Beck, A. Dostàl, J. M. Hussey, B. Lavagnini, V. Lazarev, K. Weitzmann

Γραμματέας : Δ. Ζακυθηνός

Ταμίας : F. Barišic; Αναπληρωτής: J. Ferluga

+ 1966-1971

Επίτιμοι Πρόεδροι: †Fr. Dölger, G. Ostrogorsky, A. Grabar, V. Lazarev,

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : N. Bânescu, G. Moravcsik, A. M. Mansel, A. Ορλάνδος, M. Pavlovà, St. Runciman, A. Ξυγγόπουλος

Πρόεδρος : P. Lemerle

Αντιπρόεδροι : D. Angelov, H.-G. Beck, A. Dostàl, H. Hunger, J. M. Hussey, B. Lavagnini, D. Obolensky, K. Weitzmann

Γραμματέας : Δ. Ζακυθηνός

Ταμίας : F. Barišic, N. Οικονομίδης

+ 1971-1976

Επίτιμοι Πρόεδροι: A. Grabar, P. Lemerle, G. Ostrogorsky

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : H.-G. Beck, M. Berza, O. Demus, J. M. Hussey, A. M. Mansel, A. Ορλάνδος, St. Runciman, A. Ξυγγόπουλος

Πρόεδρος : Δ. Ζακυθηνός

Αντιπρόεδροι : D. Angelov, A. Dostàl, H. Hunger, B. Lavagnini, D. Obolensky, K. Weitzmann

Γραμματέας : A. Pertusi

Ταμίας: F. Barišic

+ 1976-1986

Επίτιμοι Πρόεδροι: A. Grabar, P. Lemerle, B. Lavagnini, †A. Ορλάνδος, †G. Ostrogorsky, St. Runciman, †A. Ξυγγόπουλος, Δ. Ζακυθηνός

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : H.-G. Beck, †M. Berza, O. Demus, J. M. Hussey, K. Weitzmann, Π. Ζέπος

Πρόεδρος : H. Hunger

Αντιπρόεδροι : H. Ahrweiler, D. Angelov, A. Dostàl, D. Obolensky, Z. Oudaltsova, †A. Pertusi,  I. Ševčenko

Γραμματέας : M. Χατζηδάκης

Αναπληρωτής : Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Ταμίας : F. Barišic, N. Οικονομίδης

+ 1986-1991

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, †A. Grabar, H. Hunger, B. Lavagnini, †P. Lemerle, St. Runciman, Δ. Ζακυθηνός

Αντιπρόεδροι : H.-G. Beck, M. Χατζηδάκης, †Ο. Demus, A. Dostàl, J. M. Hussey, K. Weitzmann

Πρόεδρος : I. Ševčenko

Αντιπρόεδροι : D. Angelov, R. Browning, B. Ferjancic, M. Frazer, A. Garzya, J. Irmscher, A. Kambylis, C. Mango, D. Obolensky, E. Popescu

Γραμματέας  : Ι. Καραγιαννόπουλος

Ταμίας : Μαρία Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου

+ 1991-1996

Επίτιμοι Πρόεδροi: H. Ahrweiler, H.-G. Beck, H. Hunger, †B. Lavagnini, St. Runciman, †Δ. Ζακυθηνός

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : D. Angelov, R. Browning, M. Χατζηδάκης, A. Dostàl, J. M. Hussey, D. Obolensky, †K. Weitzmann

Πρόεδρος : I. Ševčenko

Αντιπρόεδροι : G. Dagron, B. Ferjancic, A. Garzya, J. Irmscher, A. Kambylis, J. Koder, G. G. Litavrin, C. Mango, E. Popescu, P. Schreiner

Γραμματέας : Ι. Καραγιαννόπουλος

Ταμίας : Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

+ 1996-2001

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, †H. Hunger, D. Obolensky, †St. Runciman, I. Ševčenko

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : D. Angelov, †R. Browning, †M. Χατζηδάκης, A. Dostàl, †Ι. Καραγιαννόπουλος

Πρόεδρος : G. Dagron

Αντιπρόεδροι : A. Garzya, K. Fledelius, †J. Irmscher, A. Kambylis, J. Koder, G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, C. Mango, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu

Γραμματέας  : †N. Οικονομίδης, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Ταμίας : P. Schreiner

+ 2001-2006

Επίτιμοι Πρόεδροι : H. Ahrweiler, G. Dagron, C. Mango, D. Obolensky, I. Ševčenko

Πρόεδρος : P. Schreiner

Αντιπρόεδροι : A. Garzya, K. Fledelius, A. Kambylis, J. Koder, G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, N. Ševčenko, J.-P. Sodini

Γραμματέας  : E. Χρυσός

Ταμίας : C. Morrisson

+ 2006-2011

Επίτιμοι Πρόεδροι : H. Ahrweiler, G. Dagron, C. Mango, †D. Obolensky, †I. Ševčenko

Πρόεδρος : P. Schreiner

Αντιπρόεδροι : A. Garzya, K. Fledelius, A. Kambylis, J. Koder, †G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, N. Ševčenko, J.-P. Sodini

Γραμματέας : E. Χρυσός, Αναπληρωτής : K. Πιτσάκης

Ταμίας : M. Kaplan, Αναπληρωτής : A. Papaconstantinou

+ 2011-2016

Επίτιμοι Πρόεδροι : H. Ahrweiler, †G. Dagron, C. Mango, †D. Obolensky, †I. Ševčenko

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : †A. Garzya, K. Fledelius, A. Kambylis, †G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, N. Ševčenko, J.-P. Sodini

Πρόεδρος : Johannes Koder, Αναπληρωτής : John Haldon

Γραμματέας : A. Μαρκόπουλος, Αναπληρωτής : Σ. Καλοπίση-Βέρτη

Ταμίας: M. Kaplan; Αναπληρωτής : A. Papaconstantinou

Έγγραφα