ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόεδρος:  Antonio Rigo arigo@unive.it [cv]

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Andrei Timotin

Επίτιμοι Πρόεδροι: Hélène Ahrweiler, †Cyril Mango

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: K. Fledelius, †A. Kambylis, L. Maksimovic, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, Nancy Ševčenko, J.-P. Sodini

Γραμματέας: Χρήστος Σταυράκος chstavra@uoi.gr  [cv]

Αναπληρωτής Γραμματέας: Θεοδώρα Αντωνοπούλου

Ταμίας: Béatrice Caseau  [cv]

Αναπληρωτής Ταμίας: Vincent Déroche

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ