ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόεδρος: John Haldon  [cv]

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Juan Signes Codoñer

Επίτιμοι Πρόεδροι: Hélène Ahrweiler, †Cyril Mango

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: K. Fledelius, A. Kambylis, L. Maksimovic, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, Nancy Ševčenko, J.-P. Sodini

Γραμματέας: Α. Μαρκόπουλος  [cv]

Αναπληρωτής Γραμματέας: Ταξιάρχης Κόλιας

Ταμίας: Béatrice Caseau  [cv]

Αναπληρωτής Ταμίας: Vincent Déroche

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Επίτιμος Πρόεδρος: G. Millet

Πρόεδρος : H. Grégoire

Αντιπρόεδροι: N. Baynes, F. Dyggve, G. Moravcsik, Ch. R. Morey, A. Ορλάνδος, G. Ostrogorsky

Γραμματέας: A. Dain

Επίτιμος Πρόεδροι: H. Grégoire, Fr. Dölger, G. Ostrogorsky

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: N. Bânescu, A. Dain, S. G. Mercati, G. Moravcsik, A. M. Mansel, A. Ορλάνδος, M. Pavlova

Πρόεδρος: P. Lemerle

Αντιπρόεδροι: D. Angelov, H.-G. Beck, A. Dostàl, J. M. Hussey, B. Lavagnini, V. Lazarev, K. Weitzmann

Γραμματέας: Δ. Ζακυθηνός

Ταμίας: F. Barišic Αναπληρωτής: J. Ferluga

Επίτιμοι Πρόεδροι: †Fr. Dölger, G. Ostrogorsky, A. Grabar, V. Lazarev,

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι : N. Bânescu, G. Moravcsik, A. M. Mansel, A. Ορλάνδος, M. Pavlova, St. Runciman, A. Ξυγγόπουλος

Πρόεδρος : P. Lemerle

Αντιπρόεδροι : D. Angelov, H.-G. Beck, A. Dostàl, H. Hunger, J. M. Hussey, B. Lavagnini, D. Obolensky, K. Weitzmann

Γραμματέας : Δ. Ζακυθηνός

Ταμίας : F. Barišic, N. Οικονομίδης

Επίτιμοι Πρόεδροι: A. Grabar, P. Lemerle, G. Ostrogorsky

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: H.-G. Beck, M. Berza, O. Demus, J. M. Hussey, A. M. Mansel, A. Ορλάνδος, St. Runciman, A. Ξυγγόπουλος

Πρόεδρος: Δ. Ζακυθηνός

Αντιπρόεδροι: D. Angelov, A. Dostàl, H. Hunger, B. Lavagnini, D. Obolensky, K. Weitzmann

Γραμματέας: A. Pertusi

Ταμίας: F. Barišic

Επίτιμοι Πρόεδροι: A. Grabar, P. Lemerle, B. Lavagnini, Α. Ορλάνδος, G. Ostrogorsky, St. Runciman, A. Ξυγγόπουλος, Δ. Ζακυθηνός

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: H.-G. Beck, M. Berza, O. Demus, J. M. Hussey, K. Weitzmann, Π. Ζέπος

Πρόεδρος: H. Hunger

Αντιπρόεδροι: H. Ahrweiler, D. Angelov, A. Dostàl, D. Obolensky, Z. Oudaltsova, A. Pertusi,  I. Ševčenko

Γραμματέας: M. Χατζηδάκης

Αναπληρωτής: M. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Ταμίας: F. Barišic, N. Οικονομίδης

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, A. Grabar, H. Hunger, B. Lavagnini, P. Lemerle, St. Runciman, Δ. Ζακυθηνός

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: H.-G. Beck, M. Χατζηδάκης, Ο. Demus, A. Dostàl, J. M. Hussey, K. Weitzmann

Πρόεδρος: I. Ševčenko

Αντιπρόεδροι: D. Angelov, K. Browning, B. Ferjancic, M. Frazer, A. Garzya, J. Irmscher, A. Καμπύλης, C. Mango, D. Obolensky, E. Popescu

Γραμματέας: Ι. Καραγιαννόπουλος

Ταμίας: M. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, H.-G. Beck, H. Hunger, B. Lavagnini, St. Runciman, Δ. Ζακυθηνός

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: D. Angelov, R. Browning, M. Χατζηδάκης, A. Dostàl, J. M. Hussey, D. Obolensky, K. Weitzmann

Πρόεδρος: I. Ševčenko

Αντιπρόεδροι: G. Dagron, B. Ferjancic, A. Garzya, J. Irmscher, A. Καμπύλης, J. Koder, G. G. Litavrin, C. Mango, E. Popescu, P. Schreiner

Γραμματέας : Ι. Καραγιαννόπουλος

Ταμίας: M. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, H. Hunger, D. Obolensky, St. Runciman, I. Ševčenko

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: D. Angelov, R. Browning, M. Χατζηδάκης, A. Dostàl, Ι. Καραγιαννόπουλος

Πρόεδρος: G. Dagron

Αντιπρόεδροι: A. Garzya, K. Fledelius, J. Irmscher, A. Καμπύλης, J. Koder, G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, C. Mango, M. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu

Γραμματέας: N. Οικονομίδης, Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Ταμίας: P. Schreiner

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, G. Dagron, C. Mango, D. Obolensky, I. Ševčenko

Πρόεδρος: P. Schreiner

Αντιπρόεδροι: A. Garzya, K. Fledelius, A. Καμπύλης, J. Koder, G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, M. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, N. Ševčenko, J.-P. Sodini

Γραμματέας: E. Χρυσός

Ταμίας: C. Morrisson

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, G. Dagron, C. Mango, D. Obolensky, I. Ševčenko

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: A. Garzya, K. Fledelius, A. Καμπύλης, J. Koder, G. G. Litavrin, Lj. Maksimovic, M. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, N. Ševčenko, J.-P. Sodini

Πρόεδρος: P. Schreiner

Γραμματέας: E. Χρυσός

Αναπληρωτής: K. Πιτσάκης

Ταμίας: M. Kaplan

Αναπληρωτής: A. Παπακωνσταντίνου

Επίτιμοι Πρόεδροι: H. Ahrweiler, C. Mango

Επίτιμοι Αντιπρόεδροι: K. Fledelius, A. Καμπύλης, Lj. Maksimovic, M. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, E. Popescu, N. Ševčenko, J.-P. Sodini

Πρόεδρος: Johannes Koder, Αναπληρωτής: John Haldon

Γραμματέας: A. Μαρκόπουλος, Αναπληρωτής: Σ. Καλοπίση-Βέρτη

Ταμίας : M. Kaplan Αναπληρωτής: A. Παπακωνσταντίνου

Close Menu

Send this to a friend